Algemene voorwaarden DE3DS


ARTIKEL 1. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door De3Ds, hierna aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer.

ARTIKEL 2. TARIEVEN EN BETALING

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

2.2 De afrekening van de overeengekomen prijzen en tarieven gebeurt maandelijks en achteraf.

2.3 Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.

2.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.

2.5 Indien Opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 3. VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

3.2 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij(en) in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.

ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1 Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Opdrachtnemer zullen alleen aan Opdrachtgever worden overgedragen wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Het is Opdrachtgever daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht bestaat, zoals documenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:

  1. te wijzigen of te bewerken;
  2. enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.

4.2 Opdrachtgever heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.

4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

4.4 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

5.1. Opdrachtnemer is gehouden zijn opdracht onafhankelijk, naar beste weten en kunnen uit te voeren.

5.2 Indien Opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

5.3 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.

5.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.5 De door Opdrachtnemer ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door Opdrachtgever is voorgeschreven.

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDERWERK

6.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.

6.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

ARTIKEL 7. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

7.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

7.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, zal hij Opdrachtgever daarvan tijdig mededeling doen. Opdrachtgever zal zich niet op onredelijke gronden verzetten tegen de inzet van deze derden.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.

8.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is tegenover de andere partij(en) aansprakelijk voor vergoeding van de schade die tengevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij(en).

8.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor opdrachten met een looptijd tot 3 maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen honorarium. Voor opdrachten met langere looptijd is de vergoeding maximaal het bedrag van het honorarium over de laatste 3 maanden.

8.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.5 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

9.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10. ONTBINDING

10.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij:

  1. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  3. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, danwel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

10.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

ARTIKEL 11. AANVULLENDE BEPALINGEN

11.1 Indien er in het kader van de overeenkomst sprake is van verwerking van persoonsgegevens, verklaart Opdrachtgever te werken overeenkomstig de bepalingen van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en maken de door Opdrachtnemer opgestelde bewerkersovereenkomst en leveringsvoorwaarden deel uit van de overeenkomst.

11.2 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden  zijn op reeds bestaande overeenkomsten van toepassing met ingang van 14 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na bekendmaking aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar maakt niet door de gewijzigde voorwaarden gebonden te willen zijn.

11.3 Voor zover deze algemene voorwaarden conflicteren met die van Opdrachtgever prevaleren telkens de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

12.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.